Logopeda

mgr Marta Klima-Huczek

Godziny pracy logopedy:
Poniedziałek 10:00 – 14:45
Wtorek 10:00 – 14:50
Środa 11:30 – 14:30.

Logopeda

Gdy zauważymy problemy z mową u dziecka powinniśmy zwrócić się o pomoc do logopedy. Najczęściej wady wymowy są widoczne już na wcześniejszym etapie rozwoju. Jednak może być tak, że dopiero teraz ktoś zwrócił nam uwagę, że mowa dziecka wymaga korekty. Do logopedy zwrócimy się również, gdy dziecko z powodu przeżytych doświadczeń (np. wypadku), przestanie mówić lub zacznie się jąkać.

1. Do zadań logopedy należy w szczególności:
1) Przeprowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisma,
2) Diagnozowanie logopedyczne oraz organizowanie pomocy logopedycznej,
3) Prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej i pisma,
4) Organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, przy ścisłej współpracy z pedagogami i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
5) Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
6) Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia,
7) Współdziałanie w opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i jego ewaluacji,
8) Wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.

Skip to content