Pedagog szkolny

mgr Justyna Konieczny

Dzień tygodniPedagog szkolnyPedagog specjalny
Poniedziałek08:30 – 10:30 przedszkole

11:30 – 14:30

10:30 – 11:30
Wtorek08:00 – 09:0009:00 – 09:30 przedszkole
10:45 – 11:15 przedszkole

11:30 – 13:30

Środa___________09:50 – 12:50
Czwartek08:00 – 12:00____________
Piątek___________09:50-12:50

Pedagog szkolny to osoba pierwszego kontaktu w szkole.

Z jakimi sprawami warto zwrócić się do pedagoga?

Jeżeli widzimy, że dziecko niechętnie chodzi do szkoły, ma trudności edukacyjne, np. pojawiły się gorsze oceny, dziecko ma trudności z czytaniem albo liczeniem, brakuje mu motywacji do nauki. Wizyta u pedagoga szkolnego będzie wskazana również w przypadku trudności wychowawczych. Jeżeli nasze dziecko ma problem z nawiązywaniem kontaktów rówieśniczych, nauczyciele lub my sami zauważamy, że zmieniło się jego zachowanie. Warto również zwrócić się do pedagoga, jeżeli dziecko jest wybitnie uzdolnione w jakiejś dziedzinie.

Pedagog szkolny w każdej z wymienionych sytuacji może pomóc w diagnozie sytuacji. Podać adres do rejonowej poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu wystawienia opinii lub orzeczenia. Zalecić zajęcia dodatkowe oraz porozmawiać z gronem pedagogicznym w celu usprawnienia funkcjonowania ucznia w szkole.

1. Do zadań pedagoga szkolnego należy w szczególności:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb,
4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów,
6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów,
8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki, udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 

 

 

Skip to content