Projekt Partnerski

Projekt partnerski „Po drugiej stronie lustra – zwyczaje, tradycje i różnice kulturowe po obu stronach Olzy”

Założeniem projektu jest przełamanie barier komunikacyjnych celem bliższego poznania tradycji, zwyczajów i różnic kulturowych pomiędzy naszymi narodowościami. Naszym zamierzeniem jest zawiązanie bliższych relacji między uczniami polskimi i czeskimi, dzięki czemu uczniowie będą bardziej otwarci i tolerancyjni w nawiązywaniu nowych kontaktów międzynarodowych. Projekt poszerzy świadomość kulturową wśród uczniów i nauczycieli pomiędzy obydwoma podmiotami (szkołą podstawową i ośrodkiem wolnego czasu), co może przełożyć się na podniesienie poziomu osiągnięć szkolnych. Uczniowie poprzez realizację projektu posiądą nową wiedzę i umiejętności.

Projekt jest początkiem długofalowej współpracy pomiędzy stronami czeską i polską.