Zasady kształcenia na odległość w ZSP w Pruchnej

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pruchnej

Zasady kształcenia na odległość

Klasy 1-3

 • nauczyciel wysyła rodzicom  informacje o zadaniach do wykonania dzień wcześniej lub tego samego dnia do godziny 9.00 według przyjętego planu.
 • Dzienny czas pracy dzieci nad zadaniami nie powinien przekroczyć 3 godzin lekcyjnych.
 • nauczyciel wychowania fizycznego raz w tygodniu wysyła propozycje ćwiczeń do wykonania.

Klasy 4-8

 • Nauczyciele przedmiotów wysyłają uczniom informacje o zadaniach do wykonania dzień wcześniej lub tego samego dnia do godziny 9.00 według przyjętego planu.
 • Każdy nauczyciel powinien sprawdzić, czy wszyscy uczniowie mają dostęp do materiałów online, książek,  ćwiczeń, itp.
 • Każdy nauczyciel powinien racjonalnie podejść do zadawanych zadań i dostosować ich treść (stopień trudności) do różnych możliwości uczniów oraz precyzyjnie formułować polecenia do zadawanych zadań.
 • Dzienny czas pracy uczniów nad zadaniami nie powinien przekraczać 3-4 godzin lekcyjnych, a w przypadku klas 7 i 8 maksymalnie 4-5 godzin lekcyjnych.
 • Ponadto dla uczniów klas ósmych nauczyciele przedmiotów egzaminacyjnych będą wysyłać dodatkowe materiały powtórzeniowe (z repetytoriów, testów egzaminacyjnych oraz innych dostępnych źródeł).
 • Zagadnienia z przedmiotów: plastyka, muzyka, technika, informatyka, wychowanie fizyczne, religia wysyłane będą raz w tygodniu.

 

Sposoby monitorowania i sprawdzania wiedzy ucznia oraz informowanie uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także o uzyskanych przez niego ocenach.

Monitorowaniu i ocenianiu podlegają:

 • wykonane przez uczniów w czasie lekcji zdalnych zadania,
 • wykonane i przesłane prace uczniów w formie przesłanych plików, zdjęć wykonanych zadań, filmów, kart pracy, prezentacji, itp.
 • sprawdziany i kartkówki on-line,
 • odpowiedzi ustne on-line,
 • aktywność w czasie zajęć zdalnych,
 • wykonane zadania domowe.

Sposoby informowania o ocenie:

 • przez Mobidziennik,
 • kontakty telefoniczne z rodzicami,
 • poprzez informację w używanych komunikatorach internetowych, platform internetowych, itp.