ZASADY ZAPISÓW DZIECI do SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Emilii Michalskiej w PRUCHNEJ na rok szkolny 2021/2022

ZASADY ZAPISÓW DZIECI do SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Emilii Michalskiej w PRUCHNEJ na rok szkolny 2021/2022

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są do klasy pierwszej z urzędu na podstawie pisemnego zgłoszenia rodzica. Wydawanie i składanie zgłoszeń w SEKRETARIACIE SZKOŁY od 22 lutego do 5 marca 2021r.

REKRUTACJA do SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Emilii Michalskiej w PRUCHNEJ na rok szkolny 2021/2022

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej na wniosek rodzica po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. Składanie wniosków w SEKRETARIACIE SZKOŁY
od 21 czerwca do 22 czerwca 2021r.

Uchwała w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I

Zał 1 Zarz 831.2021 harmonogram szkoły – terminy rekrutacji

Uwaga.
W kartach zgłoszenia do przedszkola i w kartach dodatkowych informacji o uczniu w szkole, rubrykę dotyczącą religii rodzic uzupełnia tylko wtedy gdy chce aby jego dziecko uczęszczało na religię. W przeciwnym wypadku należy pozostawić tę pozycję nie wypełnioną.